AT ASIA DATA DESTRUCTION, WE LOVE OUR PLANET
and for the past 10 years we have been dedicated to reducing IT waste, either by remarketing unused devices or by discarding obsolete material in the proper manner.

Asia Data Destruction is the leader in Southeast Asia in IT Asset Disposal. With 10 years of expertise, we provide our clients with the solution to Data protection, in accordance with the International laws (GDPR, US Privacy Regulations, Japanese Act on the Protection of Personal Information, and soon to be applicable, the Thai Data Protection Bill)

PROTECTING CORPORATES AND INDIVIDUAL’S INFORMATION IS OUR FIRST CONCERN.
Our technology and processes follow the highest international standards. We guarantee 100% satisfactory results in Data erasure.

We also advice companies and individuals in maximizing the return on investment for their unused devices, limiting the value depreciation which could be a considerable loss occurring while storing old equipment.

Asia Data Destruction (ADD+) เรารักสิ่งแวดล้อม 🌍

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ADD+ ทุ่มเทเพื่อลดการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะเป็นการนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือการทำลายอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

ADD+ เป็นผู้นำ ด้านการทำลายข้อมูลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลิกใช้งาน ของภูมิภาคเอเชีย ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 10 ปี เราสามารถช่วยดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในแต่ละประเทศ (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR), กฎข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น, และรวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ที่จะผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เทคโนโลยีและกระบวนการการทำลายข้อมูลของเรา เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดสากล เรารับประกัน 100% ว่าข้อมูลของท่านจะถูกทำลาย และไม่สามารถกูคืนได้ พร้อมใบรับรอง Certificate

นอกจากนี้ เรายังพร้อมให้คำแนะนำแก่บริษัทและบุคคลต่างๆ ในการสร้างมูลค่าจากอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน ไม่ได้ใช้งานแล้ว (คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ฯ)เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บอุปกรณ์เก่าเหล่านี้ได้อีกด้วย