Lãnh đạo trong xử lý tài sản CNTT

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm

  • TUÂN THỦ VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI SẢN

  • THỰC HIỆN BẢO VỆ DỮ LIỆU

  • BÁO CÁO VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN

  • HỦY DỮ LIỆU

  • TIẾP THỊ LẠI THỊ TRƯỜNG

  • SỞ HỮU TRÍ TUỆ