COVID-19 ทำพิษ ต้องปิดบริษัท!! จะจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างไรดี?

จากสถิติพบว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2562 ถึง มี.ค. 2563 พบว่า สถานประกอบการปิดกิจการสูงถึง 877 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบรวม 10,289 คน ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังรุนแรง จึงน่าห่วงว่าในปี  2563  การปิดกิจการของสถานประกอบการจะยิ่งมีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทที่ต้องปิดตัวลงจะทำอย่างไรกับข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นประวัติพนักงาน งบประมาณบัญชี รายการเงินเดือน ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลลับต่างๆอีกมากมาย ที่สามารถส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการและพนักงาน หากข้อมูลมีการรั่วไหลไปยังคนนอกองค์กรหรือผู้ไม่หวังดีรวมถึงทรัพยากรทาง IT ต่างๆมากมายที่ต้องจัดการ

ในเมื่อไม่ใช้แล้วอยากกำจัด ทำลายทิ้ง ป้องกันการรั่วไหล จะทำอย่างไร?

ADD ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุปกรณ์ไอทีที่เลิกใช้งานแล้ว

เราดูแลให้คุณตั้งแต่ ด้านบัญชีรายการทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบความถูกต้องของคอมพิวเตอร์แต่ละรายการ ระบบขนส่งปลอดภัย การทำลายข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบริการรับซื้อคอมพิวเตอร์เก่าของคุณ

มั่นใจว่าคุณจะเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ราคาดี พร้อมใบรับรองการทำลายข้อมูล Certificate of DataDestruction

ปิดบริษัททั้งที ต้องมืออาชีพเท่านั้น!

You May Also Like