COVID-19 ทำพิษ ต้องปิดบริษัท!! จะจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างไรดี?

  จากสถิติพบว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2562 ถึง มี.ค. 2563 พบว่า สถานประกอบการปิดกิจการสูงถึง 877 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบรวม 10,289 คน ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังรุนแรง จึงน่าห่วงว่าในปี  2563  การปิดกิจการของสถานประกอบการจะยิ่งมีเพิ่มขึ้น

  ทั้งนี้ บริษัทที่ต้องปิดตัวลงจะทำอย่างไรกับข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นประวัติพนักงาน งบประมาณบัญชี รายการเงินเดือน ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลลับต่างๆอีกมากมาย ที่สามารถส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการและพนักงาน หากข้อมูลมีการรั่วไหลไปยังคนนอกองค์กรหรือผู้ไม่หวังดีรวมถึงทรัพยากรทาง IT ต่างๆมากมายที่ต้องจัดการ

  ในเมื่อไม่ใช้แล้วอยากกำจัด ทำลายทิ้ง ป้องกันการรั่วไหล จะทำอย่างไร?

  ADD ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุปกรณ์ไอทีที่เลิกใช้งานแล้ว

  เราดูแลให้คุณตั้งแต่ ด้านบัญชีรายการทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบความถูกต้องของคอมพิวเตอร์แต่ละรายการ ระบบขนส่งปลอดภัย การทำลายข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบริการรับซื้อคอมพิวเตอร์เก่าของคุณ

  มั่นใจว่าคุณจะเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ราคาดี พร้อมใบรับรองการทำลายข้อมูล Certificate of DataDestruction

  ปิดบริษัททั้งที ต้องมืออาชีพเท่านั้น!

  You May Also Like

  ITAD คือ
  Circular Economy vs Recycling Economy vs Linear Economy คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร ? 1
  Carbon Neutrality, Carbon Reduction, Net Zero Emission คือ ? ต่างกันยังไง ? กิจกรรม Carbon Neutrality มุ่งสู่องค์กร (Zero-carbon organization) 2
  HDD Degausser SSD DESTROYER เครื่องเจาะทำลายฮาร์ดดิสก์
  5 เทรนด์ Trend ความเป็นส่วนตัว privacy personal data ที่จะส่งผลไปอีก 2 ปีข้างหน้า
  PDPA SMEs Personal Data Protection Act
  คอมเก่า ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่า ฮาร์ดแวร์เก่า ที่เลิกใช้งานแล้ว
  DPO
  Data management for Organization