คอมเก่าทิ้งที่ไหน เลือกอย่างไรดีให้ใครดูแล Asia Data Destruction ทีมงานคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลในการทำลายข้อมูล 1

Asia Data Destruction มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราคือบริษัทแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองจาก National Association for Information Destruction (NAID) ด้านการทำลายข้อมูล (NAID AAA Certification)

จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Thailand’s Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) ความสำคัญในการจัดการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการลบข้อมูล มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในวงกว้างระดับประเทศ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี นับจากวันที่ พ.ร.บ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การรับรองมาตรฐาน NAID AAA Certification นี้ บริษัทจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการด้านการลบและทำลายข้อมูล โดยการรับรองต้องผ่านโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานและการตรวจสอบที่ครอบคลุมโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยกระบวนการต่างๆที่ได้มาตรฐานระดับสากลนี้ ช่วยให้บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆในการปกป้องข้อมูลต่างๆที่สำคัญของลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพราะฉะนั้นคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าการเลือกใช้บริการกับ Asia Data Destruction มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างแน่นอน

คอมเก่าทิ้งที่ไหน เลือกอย่างไรดีให้ใครดูแล Asia Data Destruction ทีมงานคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลในการทำลายข้อมูล 2