ADD จัดงาน Data Privacy Implementation เตรียมรับมือ

... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Asia Data Destruction (ADD) เราได้มีโอกาสจัดงาน “Data Privacy Implementation” เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยร่วมมือกับ Ananda Development, SGS, Google Partner, Blancco, พันโท ดร.จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ และหอการค้า

งานสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ และเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมนี้ รวมถึงทำความเข้าใจและเรียนรู้ขั้นตอนการจัดการข้อมูล โดยวิธีที่เหมาะสม(การรวบรวม จัดเก็บ ทำลายข้อมูล)

โดยหัวข้อในงานสัมนาจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับที่มาของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบของ GDPR และ ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลและแนวทางการนำไปปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งการเสนอแนวทางการจัดการฐานข้อมูล เครื่องมือ และวิธีในการจัดเก็บ-ทำลายข้อมูลอย่างเหมาะสม

ADD จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับข้อมูลของท่านผ่านบริการของเรา ในการลบและทำลายข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย และการดำเนินการด้านการปกป้องข้อมูลอย่างครบวงจร เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง