ដំណោះស្រាយ

ADD គឺជាដំណោះស្រាយនាំមុខគេសម្រាប់ការបំផ្លាញទិន្នន័យ។ យើងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនរបស់យើងនូវសេវាកម្ម ដែលអាចទុកចិត្តបាន ទៅលើតម្រូវការវត្តជីវិតទ្រព្យសកម្ម​IT, រួមបញ្ចូលការបំផ្លាញទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាព​ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។ សូមពិនិត្យមើលអ្វីដែលយើងផ្ដល់ជូន!

វិញ្ញាបនប័ត្រ

តើអ្វីទៅជាវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបំផ្លាញ ឬCOD?
គឺជាឯកសារដែលបានផ្តល់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្ម ITAD ជាភស្តុតាងថា ឯកសារក្រដាស, hard drive, ឬរបស់ជំនួយ IT ដទៃទៀតត្រូវបានបំផ្លាញដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។.

តើវាមានសារៈសំខាន់រឺទេ ក្នុងការមានវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបំផ្លាញទិន្នន័យ?
វិញ្ញាបនប័ត្រការបំផ្លាញតិន្នន័យ គឺជាឯកសារត្រួតពិនិត្យដែលបញ្ជាក់ថា​ ទិន្នន័យសំងាត់ទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុង ហើយកាកសំណល់សេសសល់ត្រូវបានបោះចោលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ COD ធានាថាទិន្នន័យត្រូវបានបំផ្លាញ និងមិនអាចរកឃើញពីការលុបចោល ដែលការពារអ្នកពីហានិភ័យនៃការលួចអត្តសញ្ញាណ និងពត៌មាន។

វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបំផ្លាញទិន្នន័យ និងវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការលុបចោល នឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់សេវាកម្ម។

ឧស្សាហកម្មភាគច្រើនដែលធ្វើការជាមួយពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងពត៌មានដែលងាយរងឥទ្ធិពលដូចជា ធនាគារ, ហិរញ្ញវត្ថុ, ការថែទាំសុខភាព, បច្ចេកវិទ្យា, ពត៌មាន, ការអប់រំ និងបទប្បញ្ញត្តិឯកជន, ទិន្នន័យអន្តរជាតិ ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងតឹងរឹងដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជា ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងអាចជួយអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពនូវពត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នក ដោយធ្វើការគោលការណ៍ណែនាំ និងច្បាប់ណែនាំបច្ចេកវិទ្យាល្បីៗដែលទទួលការគោរពទូរទាំងពិភពលោក។ .

យើងត្រូវបានការបញ្ចាក់ដោយ :

PCI certification
SOX certification
Hipaa & Hitech certification
HiTrust certification
ISO certification
NIST certification
COPPA logo
FERPA certification
GDP Compliant
PDPA Compliant
APPI Compliant
PDPC Compliant

ការបំផ្លាញទិន្នន័យសម្រាប់សហគ្រាស/ សារជីវកម្ម​

ការបំផ្លាញទិន្នន័យសម្រាប់សហគ្រាស

កន្លែងមួយដែលមានការប្រើប្រាស់ ថាមពលខ្ពស់ដែលរក្សាទុកទិន្នន័យ ជា ទូទៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗត្រូវបាន គេ ហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ឬកសិដ្ឋាន ម៉ាស៊ីនបម្រើ ។

សារៈសំខាន់នៃមជ្ឍមណ្ដលទិន្នន័យ និងកសិដ្ឋានម៉ាស៊ីនបម្រើ គឺសំខាន់នៅក្នុងសម័យឌីជីថលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ទិន្នន័យ/ បណ្ដាញមជ្ឍមណ្ឌល ទាំងនេះផ្ទុកទិន្នន័យសេវាកម្ម Host Cloud, ថ្មីៗថែមទៀត និង​ Metaverses.

ប្រសិនបើអ្នកបានគិតអំពីការលុបទិន្នន័យពីលើពពក, នេះគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់លុបប្រភពទិន្នន័យ ដែលកំពុងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ។

ការបំផ្លាញទិន្នន័យសម្រាប់ការិយាល័យសាជីវកម្ម

ការិយាល័យសាជីវកម្មទាំងអស់កំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលដើម្បីប្រមូល, រក្សា, ការប្រើប្រាស់ និងសម្រេចទិន្នន័យរបស់អតិថិជន ឬអង្គភាព។

មានឧបករណ៍ ICT ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុត ដូចជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរ។ ក្រៅពីនេះឧបករណ៍ ICT ជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីបន្សំនូវប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ឌភាពនៃប្រតិបត្តិការ។

ការបំំផ្លាញទិន្នន័យនៅអាស៊ី អនុវត្តដំណើរការការលុបទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ឧបករណ៍ ICT ទាំងអស់ និងថែមទាំងផ្ដល់សេវាទិញវិញផងដែរ។

សេវានេះគាំទ្រការិយាល័យសារជីវកម្មដើម្បី កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេ ដោយទទួលបានចំនួនហិរញ្ញវត្ថុត្រឡប់មកពីឧបករណ៍ចាស់វិញ។ លើសពីនេះទៀតសារៈសំខាន់នៃនិរន្តរភាព និងCarbon Footprints ក៏អាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រើដំណើរការសេវាកម្មវិលជុំរបស់ ADD ផងដែរ។

 

ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
Enterprise Corporate
Data Destruction For Personal Bg

ការបំផ្លាញទិន្នន័យសម្រាប់ភាពផ្ទាល់ខ្លួន

យើងមិនត្រឹមតែផ្ដល់សេវាកម្ម ITAD ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់នូកម្មវិធី Data Eraseure របស់យើងផងដែរ។ កម្មវិធីដែលយើងផ្ដល់គឺជាកម្មវិធីដូចគ្នា ដែលយើងប្រើដូចគ្នាក្នុងសកម្មភាពបំផ្លាញទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអង្គការអន្តរជាតិ ហើយក៏អនុវត្តតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងឧស្សាហកម្មយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរ។

យើងធ្វើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងបទប្បញ្ញតិជាតិ

ឧបករណ៍ IT ចាស់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុបទិន្នន័យ១០០% ហើយអ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ នៃការបំផ្លាញទិន្នន័យ។

ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Software & ឧបករណ៍បំផ្លាញទិន្នន័យ

យើងមិនត្រឹមតែផ្ដល់សេវាកម្ម ITAD ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់នូកម្មវិធី Data Eraseure របស់យើងផងដែរ។ កម្មវិធីដែលយើងផ្ដល់គឺជាកម្មវិធីដូចគ្នា ដែលយើងប្រើដូចគ្នាក្នុងសកម្មភាពបំផ្លាញទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអង្គការអន្តរជាតិ ហើយក៏អនុវត្តតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងឧស្សាហកម្មយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរ។

កម្មវិធីនេះជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អង្គភាពដែលចង់ធ្វើឲ្បប្រាកដពីខ្លួនឯងទាក់ទងនឹង ការបំផ្លាញទិន្នន័យ ១០០%។ អង្គភាពនិមួយៗអាចប្រើទិន្នន័យនេះសម្រាប់​​ អនុវត្តការលុបចោលដរាបណាពួកគេមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

កម្មវិធីនេះក៏ផ្ដល់នូវការបញ្ជាក់ ការពារត្រួតពិនិត្យ ដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងសវនកម្មណាមួយ។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម

យើងក៏ផ្ដល់ម៉ាស៊ីនបំផ្លាញទិន្នន័យផងដែរ។ ម៉ាស៊ីនគឺជាឧបករណ័ផ្នែករឹងពិសេសដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច បន្ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដោយរាងកាយដូចជា hard drives, solit-state drives (SSDs), USB drives និងឧបករណ៍ផ្ទុកផ្សេងៗទៀត។

Hard Drive Shredders : ម៉ាស៊ីនទាំងនេះ ប្រើដុំដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីកំទេច រាងកាយដ្រាយរឹងទៅជាបំណែកតូចៗ ដែលធ្វើឲ្យទិន្នន័យនៅលើវាមិនអាចអានបាន។.

ការលុបទិន្នន័យ: ម៉ាស៊ីនទាំងនេះប្រើប្រាស់ ដែនម៉ាញ៉េទិចដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីលុប ទិន្នន័យដែលរក្សាទុកនៅលើhard drives និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម៉ាញេទិចផ្សេងទៀត។ ធ្វើឲ្យវាមិនអាចដោះស្រាយបាន។.

ម៉ាស៊ីនទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ អង្គការអន្តរជាតិ ហើយក៏ធ្វើតាមស្តង់ដារ អន្តរជាតិ ជាតិ និងឧស្សាហកម្មដ៏តឹងតែងផងដែរ។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម