เตรียมพร้อมรับมือ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มิถุนายน ปี 2565

เป็นเวลาหลายปีแล้ว ที่ประเทศไทยได้ร่างกฎหมายใหม่สองฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และร่างพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อคุ้มครองข้อมูลในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR) เพื่อปกป้องเจ้าของข้อมูลต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น

และเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกฏหมาย ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไซเบอร์ จะอนุญาตให้มีการยึดคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งศาล (ในกรณีฉุกเฉิน)

ร่างฎีกาทั้งสองจะผ่านการอ่านครั้งที่สาม ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้

Asia Data Destruction (ADD) เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการลบข้อมูลอย่างถาวรและครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่าน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจความหมายและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้น ให้เป็นไปตามกระบวนการ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัทของท่าน

นอกจากนี้เรายังมีบริการรับซื้อคืน และการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและให้ผลตอบแทนกับลูกค้าจากการลงทุนอย่างสูงสุด

Contact us: add@asiadatadestruction.com

สามารถอ่านบทความ ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ได้ ที่สำนักข่าว Bangkok Post และ The Nation.

You May Also Like