Asia Data Destruction บริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองด้านการทำลายข้อมูล จาก NAID AAA CERTIFICATION. 1

Asia Data Destruction มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราคือบริษัทแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองจาก National Association for Information Destruction (NAID) ด้านการทำลายข้อมูล (NAID AAA Certification)

จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Thailand’s Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) ความสำคัญในการจัดการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการลบข้อมูล มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในวงกว้างระดับประเทศ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี นับจากวันที่ พ.ร.บ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การรับรองมาตรฐาน NAID AAA Certification นี้ บริษัทจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการด้านการลบและทำลายข้อมูล โดยการรับรองต้องผ่านโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานและการตรวจสอบที่ครอบคลุมโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยกระบวนการต่างๆที่ได้มาตรฐานระดับสากลนี้ ช่วยให้บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆในการปกป้องข้อมูลต่างๆที่สำคัญของลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพราะฉะนั้นคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าการเลือกใช้บริการกับ Asia Data Destruction มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างแน่นอน

Asia Data Destruction บริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองด้านการทำลายข้อมูล จาก NAID AAA CERTIFICATION. 2

Contact Us

Send us an email

0 + 1 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, Room No. B7-1, 7th Floor, Room No.1 69/5, 69/6, Soi Suksavittaya, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

1 + 3 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ห้องเลขที่ บี 7-1 ชั้นที่ 7 ห้อง 1 เลขที่ 69/5, 69/6 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา