ADD ประสบความสำเร็จในการให้บริการลบและทำลายข้อมูลแบบครบวงจร มาตรฐานระดับสากล

ด้วยระยะเวลากว่า 13 ปีและลูกค้ามากกว่า 500 ราย

เราให้บริการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย จากภาคการผลิตจนถึงธนาคาร, ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดเล็ก

บริการตรวจสอบและให้คำปรึกษา

ADD เป็นผู้นำด้านความปลอดภัย, การพัฒนา, และการจัดการกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เลิกใช้งาน ภายใต้ขอบเขตการบริการที่ได้มาตรฐาน, ISO 27001/2, การปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายบริษัท, การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลด้านข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR), การเตรียมพร้อมสำหรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของประเทศไทย, การให้คำปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์, Re-marketing ( การซื้ออุปกรณ์ที่เลิกใช้งานแล้ว), และทรัพย์สินทางปัญญา (การหมดอายุการใช้งานและการกำจัดอุปกรณ์อย่างถูกวิธี)

บริการตามความต้องการของบริษัท

ADD สามารถให้การบริการแบบครบวงจรตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นๆ ตามมาตรฐานสากลแบบเดียวกันในทุกประเทศที่เราให้บริการ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กภายในประเทศ จนถึงบริษัทสากลขนาดใหญ่ เราสามารถให้คำปรึกษาและบริการตามความต้องการของแต่ละบริษัทได้

พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเรื่องการให้บริการตั้งแต่ 1-2 เครื่อง ไปจนถึง 100 เครื่อง ไม่ว่าบริษัทของคุณจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ตาม ทั้งภายในและต่างประเทศ

On-site & Off-site Data Destruction

ADD เป็นบริษัทที่ให้บริการการลบและทำลายข้อมูลแบบครบวงจรทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของลูกค้า

On-Site Data Destruction คือการให้บริการที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ / บริษัทของลูกค้า (ลูกค้าสามารถเห็นขั้นตอนการทำงานของเราได้)

Off-Site Data Destruction คือการให้บริการที่เกิดขึ้นภายนอกสถานที่ / บริษัทของลูกค้า

ข้อดีของการทำสัญญารายปีกับ ADD

ประหยัดเวลาและงบประมานในการจัดการกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุและเลิกใช้งาน

ไม่เสียเวลาไปกับการจัดการเรื่องภาษีและคนจัดการเรื่องเอกสาร สต็อคต่างๆ

สามารถกำหนดระยะเวลาและจำนวนของอุปกรณ์ที่จะเลิกใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย

บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือส่วนบุคคล