PDPA"Privacy for all" ข้อมูลส่วนบุคคลต้องปลอดภัย 1

Asia Data Destruction (ADD) attended the big Seminar “PDPA – Privacy for All” presented by the Minister of Digital Economy and Society, Mr.Buddhipongse Punnakanta.

To boost understanding about the legislation, The Ministry of Digital Economy and Society (DES). organized this seminar to explain, discuss and comment on the preparation of the new PDPA regulations, which is scheduled to come into force May 2020.

บริษัท Asia Data Destruction ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานงานสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด

งานสัมมาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบายหลักการ ทิศทาง และระดมความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดทำกฏหมายลูกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ และเพื่อให้องค์กรและภาคส่วนต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือกับการบังคับใช้ กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ภายใต้กฏหมายอื่นด้วย

In the morning section was to explain the classification of data into 3 parts. consisting of Data Subject Data Controller and Data Processor by advisor of Secretary-General of the Personal Information Protection Board.

By all this is to inform the purpose of the PDPA is not prohibited. But there is an introduction to the standardization of data usage. The impact of this law which affects to many departments and organization that have already used the data, either from the public or private sectors must adjust to be more concise than before must focus on standards and processes more data care to prevent the occurrence of Data Breach.

โดยในช่วงเช้ามีหัวข้อการ แนะนำ พ.ร.บ. และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ​โดย ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อธิบายถึงการจำแนกข้อมูลออกเป็น 3ส่วนประกอบด้วย Data Subject,  Data Controller และ Data Processor

ทั้งนี้ยังเป็นการแจ้งจุดประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ได้มีการห้ามมิให้ใช้ข้อมูล แต่มีการแนะนำลักษณะของการสร้างมาตรฐานด้านการใช้ข้อมูลให้ดีขึ้น และผลกระทบจากกฎหมายข้อนี้ที่ส่งผลไปจนถึงการทำธุรกรรมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานที่มีการใช้ Data อยู่แล้วทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน ต้องปรับตัวด้านการใช้ข้อมูลให้มีความรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิม ต้องโฟกัสกันที่มาตรฐานและกระบวนการ การดูแลข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดข้อมูลหลุด(Data Breach) ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการ/องค์กรที่ใช้ข้อมูล ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพร้อมรับการบังคับใช้ตามกฎหมายฉบับนี้

To be prepared to adjust to the new regulation (ADD+) is delighted and proud to help you comply with the rules correctly.

We can provide you the management of outdated electronics or Destroy data properly, buyback and recycle products 100% without landfill.

สืบเนื่องจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในอีก1ปี จากนี้ ทุกองค์กรภาคส่วนต้องให้การตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด

ADD +จึงมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยให้ท่านได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างถูกต้อง ทั้งด้านการจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัย หรือเลิกใช้งาน ทำลายข้อมูลอย่างถูกวิธี พร้อมรับซื้อคืน และรีไซเคิลผลิตภัณฑ์โดยปราศจากการฝังกลบ 100 %

PDPA"Privacy for all" ข้อมูลส่วนบุคคลต้องปลอดภัย 2