ครม.มีมติเห็นชอบออกพระราชกฤษฎีกา แต่งตั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี (บางหมวด)

บทบัญญัติที่ ครม. มีมติให้ขยายเวลาบังคับใช้

รมว.DES กล่าวว่า บทบัญญัติที่ยังไม่บังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค.63 นี้ ได้แก่

 • หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
 • หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • หมวด 5 การร้องเรียน
 • หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง
 • หมวด 7 บทกำหนดโทษ
 • มาตรา 95 ของบทเฉพาะกาล ซึ่งเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเดิม

ที่มารูป : thairath

ส่วนหมวดอื่น ๆ ได้แก่ มาตรา 1-7, หมวด 1, หมวด 4 และมาตรา 91-94 นั้นมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่ 28 พ.ค.62 ส่วนมาตรา 96 ของบทเฉพาะกาล (การตรากฎหมายลำดับรอง) จะถูกบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค นี้ โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะเร่งออกกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป

หน่วยงาน, องกรณ์ และธุรกิจที่ถูกเลื่อนให้ใช้ พรบ.นี้ในปีหน้า

กฎหมาย PDPA นี้ยังไม่ถูกบังคับใช้ในหน่วยงานต่างประเทศ , องกรณ์ระหว่างประเทศ , มูลนิธิต่างๆ , สำนักงานสมาคม , องกรณ์ทางศาสนา , องค์กรการกุศล และอีก 19 ธุรกิจ จนกว่าจะถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

19 ธุรกิจนั้น ได้แก่

 1. กิจการด้านเกษตรกรรม
 2. กิจการด้านอุตสาหกรรม
 3. กิจการด้านพาณิชยกรรม
 4. กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 5. กิจการด้านพลังงานไอน้ำ น้ำ และการกำจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง
 6. กิจการด้านการก่อสร้าง
 7. กิจการด้านการซ่อมและบำรุงรักษา
 8. กิจการด้านการคมนาคม ขนส่ง และการเก็บสินค้า
 9. กิจการด้านการท่องเที่ยว
 10. กิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล
 11. กิจการด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
 12. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์
 13. กิจการด้านการประกอบวิชาชีพ
 14. กิจการด้านการบริหารและบริการสนับสนุน
 15. กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห์ และศิลปะ
 16. กิจการด้านการศึกษา
 17. กิจการด้านความบันเทิงและนันทนาการ
 18. กิจการด้านการรักษาความปลอดภัย
 19. กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน

รวมถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล รวม 10 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ออกกฎหมายลำดับรองและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ รวมทั้ง ดำเนินการตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดต่อไป

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆทุกขนาดเกิดปัญหาการดำเนินงาน รวมถึงสภาวะการเงินที่จำเป็นต้องใช้เพื่อฟื้นฟูธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมายในช่วงเวลานี้ อาจทำให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์หรือทุจริตโดยมิชอบ รวมถึงเป็นอุปสรรคในการอบรมบุคลากรกับกฎหมายดังกล่าว จึงมองว่าการเลื่อนจะทำให้หลายภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมได้

หากคณะรัฐมนตรีมีการประกาศข้อมูลเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@asiadatadestruction

แหล่งที่มา : กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

You May Also Like