เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทย อิโคเทรด จำกัด / เอเชีย ดาต้า เดรสตรัคชั่น มีความประสงค์ที่จัดทำเอกสารนี้ขึ้นเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) พนักงาน (Employee) และหรือของผู้เกี่ยวข้อง (Visitor or All concerned) ในธุรกิจและกิจกรรมของบริษัทฯ ได้รับการเก็บ การใช้ การเปิดเผย การรักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอม เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
 2. บริษัทฯจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนดและจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
 3. บริษัทฯจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอ การใช้ การเก็บรักษา จากเจ้าของข้อมูล และแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก
 4. บริษัทฯจัดให้มีระบบการใช้ การประมวลผล การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุมและเป็นความลับ
 5. บริษัทฯจัดให้มีผู้ประมวลผล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่นำไปใช้เกินกว่าการยินยอมหรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล
 6. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและมีการควบคุมเฉพาะ เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการใช้สารเสพติด ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งและใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ
 7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข รวมถึงการเพิกถอนความยินยอมของข้อมูลนั้นได้
 8. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและตามกฎหมายว่าด้วยการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ บริษัทฯ จะดูแลและรักษาเสมือนเป็นทรัพย์สินของบริษัทเอง ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือทำลายข้อมูลนี้ได้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุดและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 10. เพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าชม เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจให้การเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมโดยบริษัท ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการจัดการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ บริษัทฯ แนะนำให้คุณตรวจสอบและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่จะให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 11. หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ หรือหากต้องการร้องขอใดๆ ตามสิทธิของคุณโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้;

ทางไปรษณีย์:    บริษัท ไทย อิโคเทรด จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

41 ซอยเทียนทะเล 24, ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล,

แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150 , ประเทศไทย

ทางอีเมล์:         contact@asiadatadestruction.com

บริษัทฯ ขอให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายนี้และหรือระเบียบปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บริษัทฯ ยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงและพัฒนา การป้องกันและความปลอดภัยของการ

รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดูข้อมูลนโยบายฉบับเต็มเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมโดยกดเข้าไปได้ที่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข