ទាក់ទង មក ពួក យើង

Send us an email

5 + 2 = ?

អាសយដ្ឋាន

ASIA DATA DESTRUCTION (HEADQUARTER)
41 Soi Thiantalay 24, Bang Khun Thian-Chai Thalay Road, Thakam, Bangkhunthian, Bangkok, 10150, Thailand

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, 7th Floor, Soi Sathorn 10, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ស្វែងយល់ពីឱកាសថ្មីនិងប្រកួតប្រជែងជាមួយអាជីពដ៏រំភើប។ ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណើររបស់យើងហើយផ្លាស់ប្តូរពិភព(ITAD)។